Kallelse årsmöte 26/4 kl 19

Härmed kallas medlemmarna i Södertälje Windsurfing Club till årsmötet för 2022

Tid: Tisdagen den 26/4 kl 19.00

Plats: Hos Kenny

Anmälan: Maila telgesurf@gmail.com alt. tel/SMS Lars 073-5638001, Kenny 0708-267719.

Det behövs förstärkning i styrelsen! Intresserad? Maila telgesurf@gmail.com eller anmäl på mötet!

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redogörelse
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Budget för år 2022
11. Val av styrelse för år 2022

12. Val av firmatecknare

13. Val av revisor  

14. Val av valberedning

15. Medlemsavgifter för 2022

16. Övriga frågor (Farstanäs, nycklar, medlemsbevis, gräsklippning, webbplats, Södertörns surfklubb, städkväll …)

För styrelsen,

Kenny och Lars

Annons