Remiss om inrättande av kommunalt naturreservat för Farstanäs

Miljönämnden i Södertälje kommun har beslutat att skicka ut förslag till inrättande av ett kommunalt naturreservat för Farstanäs på remiss. Förslaget innebär att ett nytt naturreservat bildas för samma område som det befintliga Farstanäs naturreservat (som är Länsstyrelsens). Förslaget är utformat för att möjliggöra en utveckling av Farstanäs camping inom tydliga ramar, samt för att stärka skyddet för naturmiljöerna inom naturreservatet. Syftet med reservatet utökas till att omfatta biologisk mångfald och kulturmiljö. Nya föreskrifter samt några justeringar av naturreservatets gräns föreslås. Om förslaget godkänns och antas kommer länsstyrelsen sedan att upphäva det nuvarande reservatsbeslutet.

Yttrandet från Södertälje Windsurfing Club

Södertälje Windsurfing Club uttalar sitt stöd för inrättandet av ett kommunalt naturreservat i princip enligt förslaget, vilket genomgående uttrycker sig positivt till friluftsverksamhet och dess fortsatta utveckling. Vi vill dock tillföra några förtydliganden som markerar och säkrar vindsurfingens roll idag och i denna utveckling.

Att inom kommunen kunna erbjuda vindsurfing är såväl bra för kommunens invånare som en tillgång för besöksnäringen. Därför är det viktigt att bestämmelserna för naturreservatet klart uttrycker fortsatt möjlighet att utöva sådan verksamhet både vad avser område och möjlighet att nå detta med bil.

Prioriterade bevarandevärden

Den första punkten, som lyder så här:“Möjlighet att bedriva friluftsliv i området och besöka området, med anordningar avsedda för friluftsliv så som markerade vandringsleder, Farstanäs havsbad, samt Farstanäs camping”, föreslår vi kompletteras med “och plats för vindsurfingverksamhet”.

Beskrivning av zoner

I texten för Zon 1cföreslår vi att texten kompletteras så att den visar att det här finns möjlighet för föreningar och andra att bedriva verksamheter. Det kan vara tillfälliga som event, uppvisningar, teater, musik eller tävlingar (simtävlingar, badminton, strandtennis, varpa, boule, kanoting mm) men också fasta – som vindsurfing!

D. Undantag

Lydelsen i punkten 3. anger att föreskrifterna under A och C inte ska utgöra hinder för anläggande av lek- och aktivitetsområden för bad och camping, så som lekplats, utegym och äventyrsbana inom Zon 1 a-c. Vi föreslår att detta kompletteras med en mening som anger att det inom Zon 1c ska finnas ett område vid den södra viken för vindsurfingverksamhet (typ riggning av vindsurfingbräda) och att detta kan nås med bil. Detta hänför sig alltså till det av SWC sedan 1991 arrenderade och skötta området.

Om Södertälje Windsurfing Club

SWC bildades 1978 och har sedan dess bedrivit vindsurfing vid Farstanäs, som med sina fina stränder mot stora fjärdar, med oftast bra vindar, erbjuder utmärkta förhållanden för vindsurfing. Det är också lättillgängligt tack vare det befintliga naturreservatet med dess syfte att “säkra ett för bad och rörligt friluftsliv värdefullt område“.

Inledningsvis nyttjades den stora badstranden och 1985 tecknades ett avtal med Södertälje kommun om att där bedriva vindsurfingverksamhet. Sporten utvecklades och 1991 tecknades ett nytt avtal om att istället bedriva vindsurfingverksamhet vid den lilla viken mot Järnafjärden. Alltsedan dess arrenderar klubben där ett gräsområde om ca 3750 kvm, vilket kan nås med bil och som klubben också har skötselansvar för.

Att inom kommunen kunna erbjuda vindsurfing är såväl bra för kommuninvånarna som en tillgång för besöksnäringen. Därför menar vi att bestämmelserna för naturreservatet klart ska uttrycka möjlighet att utöva sådan verksamhet både vad avser område och möjlighet att nå detta med bil.

Underlagen finns tillgängliga här: https://www.sodertalje.se/kultur-och-fritid/natur-och-friluftsliv/utflykter-i-naturen/farstanas/

Annons